”Digitala läromedel – när, hur och varför”

En datormus"Computer Mouse Isolated on White Background" CC BY 2.0 by Matt Trostle on Flickr

Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel.


Under rubriken ”Digitala läromedel – när, hur och varför” talar Per Kornhall om huruvida svensk utbildning är inne i ett paradigmskifte. Innan några slutsatser dras måste dock ett par grundläggande utgångspunkter naglas fast enligt Per. Det är för honom givet att vi lever i en digital värld där eleverna måste undervisas om denna värld. Det är uppfriskande med en föreläsare med ett kritiskt öga som inte tar för givet att eleverna kan hantera digitala verktyg per automatik eller att det finns en digital generation i just den bemärkelsen. Det innebär i sin tur att skolorna måste lägga resurser på att se till att rätt digitala verktyg används på rätt sätt, och att det inte är något skolor kan lämnat åt sidan. Det är inte längre en fråga om huruvida skolan skall vara digitaliserad eller inte, utan snarare hur det skall gå till menar Per.

Det går nämligen att få IT att fungera menar Per, men då gäller det också att läraren förmår att skapa en reflekterande arbetsmiljö i arbetet med datorer i skolan. För att göra det krävs att att läraren återtar sitt yrke som lärare och inte facilitator för lärande. Vidare krävs en mängd saker enligt Per. En viktig poäng är att IT i skolan enligt Per måste bygga på lokal kompetens hos lärarna och fungerande undervisningsmodeller istället för att lägga alltför mycket tonvikt vid webbplattformar och tekniska system som sägs stå med lösningar på alla pedagogiska problem.

Vidare menar Per att det är helt nödnvändigt att satsa på IT utifrån klassrummets perspektiv och undervisningen i det givna ämnet och inte uppifrån. Per menar att det i sin tur skulle lägga sordin på marknadskrafterna eftersom en sådan utveckling både är dyr och inte särskilt lönsam. Personligen jublar jag inombords när jag hör detta, och inser för övrigt att Timperleys idéer om skolutveckling utifrån elevens uttryckta behov lever även hos Per.

Per menar också att digital teknik skall stimulera mötet mellan elev och lärare och inte tvärtom som tyvärr är fallet idag. Rätt använt kan alltså IT användas för att stimulera fördjupande och bildande samtal. Detta måste också ske på en plats, såväl virtuell som fysisk. Det är därför glädjande att Per också pekar på skolbibliotekens betydelse och menar att dessa måste byggas ut i takt med digitaliseringen i svensk skola.

Per Kornhall är en klok och avvägd röst i debatten om IT i skolan. Hans kritiska perspektiv tycks springa ur en god analytisk förmåga, med förkärlek till lärande såsom möte mellen elev och lärare.

/Håkan Fleischer

Kommentera "”Digitala läromedel – när, hur och varför”"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*