Är du digital, lille vän? Ny rapport om folkbildningens flexibla lärande

"Lego laptop" (CC BY-NC 2.0) by Giles Turnbull on Flickr"Lego laptop" (CC BY-NC 2.0) by Giles Turnbull on Flickr

Hur står det egentligen till med den digitala delaktigheten i folkbildningen?

Folkbildningsrådets styrelse beslöt under 2012 att göra en bredare genomlysning av de insatser som gjorts kring flexibelt lärande och nätpedagogik på folkhögskolor och studieförbund.

Resultatet, en rapport färdig hösten 2013, visar delvis samma resultat som äldre undersökningar: den pedagogiska användningen av IKT-stöd i folkbildningens olika delar har haft en ojämn utveckling inom både folkhögskolor och studieförbund. Skillnaderna är också stora inom de bägge fälten – vissa folkhögskolor har låg eller inget IKT-stöd, medan andra har en väl fungerande verksamhet med hela lärarkåren involverad. Samma mönster finns inom studieförbunden. Också när enstaka projekt inom avdelningar eller skolor har varit lyckade har erfarenheter och kunskaper inte levt vidare efter avslut eller påverkat verksamheten i någon större utsträckning.
Ett stort antal personer har ingått i undersökningen. Nio fallstudier har genomförts, fokusintervjuer med ett 40-tal personer har gjorts, intervjuer med 24 personer med olika befattningar och aspekter har genomförts, tre enkäter har gått ut och besvarats av ansvariga på olika nivåer. Också tidigare undersökningar har använts som bakgrund.

Rapporten har presenterats vid Flexlärkonferenserna i Göteborg, Malmö och Stockholm i oktober och november.

Under 2014 kommer rapporten att ligga till grund för ett fortsatt arbete i rådslag som Folkbildningsrådet kommer att genomföra. Tanken med dessa är att identifiera och undanröja hinder för utvecklingen av flexibla studier och digital delaktighet på folkhögskolor och i studieförbund.

Teamet som arbetade med rapporten var Anna Burack, nationell verksamhetsutvecklare på Sensus, Elisabet Markkula Norin, lärare, skribent och författare som tidigare lett utvecklingen av nätbaserade Skrivarlinjen vid Sörängens folkhögskola. Projektledare var universitetslektor Martin Burman, som drivit forsknings- och utvecklingsprojekt inom IKT samt lett utvecklingen av nätbaserade receptarieprogrammet och apotekarprogrammet vid Umeå universitet.

Här kan du läsa hela rapporten.

Kommentera "Är du digital, lille vän? Ny rapport om folkbildningens flexibla lärande"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*