SAMR-modellen

Är detta omdefiniering?"Is this redefinition-" (CC BY-SA 2.0) by Aaron Davis on Flickr

Många folkhögskolor och studieförbund är i full gång med en digital omställning. En del har kommit långt och andra en liten bit. Men vad är det egentligen man har förändrat? Och vad vill man egentligen förändra? Omställningen mäts kanske lättast i antalet datorer per anställd eller budgeten eller i antalet distanskursplatser, men vad säger sådana siffror egentligen? Kan det vara så att man – trots dyra och många inköp och trots flertaliga fortbildningar – arbetar mer eller mindre som man alltid gjort, fast man har bytt ut penna och papper mot mer moderna substitut.

SAMR-modellen är en modell som gör det lättare för organisationer att se vad man faktiskt åstadkommit och även tänka till kring vad man vill åstadkomma när det gäller digital omställning. Modellen är utvecklad av Ruben Puentedura, Han besökte en rad skolor i USA som satsat på dator en-till-en (en dator per elev) och märkte att skillnaderna i uppnådda resultat inte per automatik berodde digitala investeringar, utan på vilket sätt pedagogerna använde sig av den digitala tekniken.

Puentedura vill, med SAMR-modellen, peka på syftet med att använda digitala hjälpmedel. Varför ska vi tillföra digital teknik? Tanken är att man genom att titta på de förändringar som skett (eller de som planeras) i en organisation eller för sig själv som person kan man, med hjälp av SAMR-modellen, få en annorlunda infallsvinkel.

SAMR-modellens fyra steg

SAMR-modellen består av två områden – Transformation (förändring) och  Enhancement (förbättring) uppdelade i fyra steg – Substitution, Augmentation, Modification och Redefinition (SAMR).

samr-puentedura1

Substitution / Ersättning

Här har egentligen ingen förändring skett. Man gör samma saker som tidigare, med den skillnaden att man gör det med digital teknik. Tekniken tillför egentligen ingenting till lärandet. Exempel kan vara att man skriver med hjälp av en dator istället för med papper och penna och att man läser på skärmen istället för på papper.

Augmentation / Förbättring

Precis som på steget ”Substitution” fungerar tekniken som ersättning för andra verktyg, men på detta steg bidrar användandet av digitala verktyg till att skolarbetet effektiviseras. Det kan handla om att man använder talsynteser, använder rättstavningsprogram eller att studerande skickar sina uppgifter via datorn. Fortfarande sker dock ingen förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten.

Modification / Förändring

På denna nivå använder lärare tekniken för att designa uppgifter på ett nytt sätt. Nu används tekniken också för ett socialt lärande. Uppgifterna är också designade så att de studerande blir bättre på ”metalärande”, de lär om sitt eget lärande. De ska bli medvetna om hur de lär, förstår och tänker. De ska ska också bli medvetna om hur andra lär. Exempel på denna nivå är när man använder sig av flipped classroom, google jockeys, PLE, ubiquitous learning, mobilt lärande eller användande av gemensamma forum och konferenser för samarbete.

Redefinition / Omdefiniering

På denna nivå används digital teknik för skapande av nya uppgifter och arbetssätt som tidigare var omöjliga att genomföra. Helt nya arbetssätt införs. Eleverna ökar sin samverkan med andra, konstruerar och uppfinner. Det är nu en påtaglig utveckling i lärandet börjar hos de studerande, menar Puentedura. På nivån ”omdefiniering” utformas uppgifterna så att den studerande själv har möjlighet att bli läraren. Slutuppgiften är att de för någon annan, utanför skolan, ska förklara det de har lärt sig. Någon som befinner sig på annan plats. På denna nivå omsätter eleverna det material de har tagit del av till något nytt. Exempel är att de studerande via bloggar, geocaching, wikis och andra verktyg och sociala medier förmedlar sina kunskaper till omvärlden. Omvärlden kan även – genom samma verktyg- ge respons tillbaka.

De två översta nivåerna i SAMR-modellen, Förändring och Omdefiniering, är alltså nivåer då pedagogen verkligen drar nytta av de digitala verktygens möjligheter. Puentedura menar att resultatet av dessa nivåer blir ett djupare lärande hos de studerande. Puentedura påpekar dock att de uppgifter en pedagog skapar inte alltid behöver finnas inom de högsta nivåerna. Vilken nivå som passar beror på vilken typ av uppgift det handlar om. Ibland kan det vara mer passande att befinna sig på de lägre och grundläggande nivåerna.

/Mathias Anbäcken

Lär mer om SAMR:

Kommentera "SAMR-modellen"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*