Digitalt kompetenslyft en viktig fråga för folkbildningen

"Lift!" CC BY 2.0 by Richard Leeming on Flickr"Lift!" CC BY 2.0 by Richard Leeming on Flickr

Folkbildningsrådet anordnade under 2014 ett rådslag för den digitala utvecklingen inom folkbildningen. Syftet med rådslaget var att:

  • identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande,
  • stimulera strategisk planering för digital utveckling i folkbildningsorganisationerna samt
  • ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av statsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling i folkbildningen

Resultat

Resultatet från rådslaget visar på en rad behov inom såväl studieförbund som folkhögskolor:

  • behov av ett digitalt kompetenslyft
  • behov av ett tekniklyft inom folkbildningen
  • behov av långsiktiga och hållbara planer och satsningar för digital verksamhetsutveckling med betoning på det egna ansvaret inom organisationen
  • ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • viktigt att ta tillvara gemensamma mänskliga och materiella resurser
  • förväntningar på förstärkt ekonomiskt stöd via statsbidraget
  • önskan om att statsbidragssystemen för studieförbund och folkhögskolor ska främja en digitalisering av folkbildningsverksamheten

Det största behovet av de ovanstående verkar vara behovet av ett digitalt kompetenslyft. Trygghet i en pedagogisk roll som innefattar digitala verktyg framstår som grundläggande. Bland olika behov som nämns finns bland annat: generell digital kompetens hos all personal, generell och specifik nätpedagogisk kompetens, implementering av digitala verktyg i närkurser/cirklar och förmåga att möta särskilda behov hos vissa målgrupper, till exempel deltagare med olika funktionsnedsättningar.

Framtida arbete

Arbetet med resultaten från rådslaget går nu vidare för att konkretisera resultaten. De 10 resurspersonerna från studieförbunden har haft ett första möte för att diskutera hur man går vidare, och folkhögskolornas motsvarande personer kommer att mötas i mars.

Vill du veta mer eller bidra till arbetet med frågor, åsikter och tankar? Då kan du till exempel kontakta den resursperson som representerar din skola eller ditt studieförbund.

Resurspersoner för folkhögskolorna

Resurspersoner för studieförbunden

Läs hela rapporten från rådslaget

Kommentera "Digitalt kompetenslyft en viktig fråga för folkbildningen"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*