Bra att veta om dyslexi

dyslexi

Re:flex presenterar från och med förra veckan en serie artiklar som uppmärksammar och introducerar dyslexi och europeiska dyslexiveckan 6-12 oktober. Artiklarna är delar av ett kommande material som ska uppmärksamma läsande, skrivande och metoder för att på bästa sätt förstå och stötta våra kursdeltagare.


Många av oss har erfarenhet av dyslexi, antingen hos oss själva eller hos människor i vår närhet. Dyslexi är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårt att lära sig läsa, skriva och som en följd av det – förstå innehållet i en skriven text.

Forskarna räknar med att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det innebär att vi som arbetar inom folkbildningen troligen kan räkna med en procentuellt högre andel i våra kurser. Många av dem som kommer till oss gör det för att de har misslyckats i ungdomsskolan, i många fall på grund av sina läs- och skrivproblem.

Vi behöver därför vara medvetna om vilka hinder och behov de här personerna har så att vi kan fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt.

Vad vet vi?

Funktionsnedsättningen dyslexi är vanligare bland män än kvinnor. Den har inget med intelligens att göra. Graden och arten av problemen varierar från person till person. Några har problem med att läsa, andra med att både läsa och skriva, ytterligare andra med att skriva. Orsakerna ligger oftast på ett fonologiskt plan, alltså i språkets ljudsida.

Tecken

Ett tecken på att någon har dyslexi kan vara att personen vid högläsning har dåligt läsflyt och en bristande språkmelodi. Det blir hackigt och entonigt. Andra läser snabbt men gissar sig fram vilket gör att det blir fel. En koll av läsförståelsen efter läsningen visar att personen inte förstått textens innebörd. Detta beror på att avkodningen av texten tagit så mycket av hjärnans kapacitet att den kognitiva förståelseprocessen inte fått nog med utrymme.

Avkodning och förståelse

För att läsningen ska kunna betecknas som fungerande krävs med andra ord både avkodning och läsförståelse. Utan den ena eller andra faktorn faller hela läsakten. Utan förmåga till rättskrivning faller även förmågan att själv formulera sig och kommunicera med andra via skrift.

Skrivandet är en komplex process som handlar om mer än att stava rätt. Vi behöver hantera större enheter, som idéer, tankar och själva skrivprocessen, inklusive ordförrådet.

Utredning

För den som har misstankar om dyslexi finns möjlighet att göra en utredning. Den görs av en logoped eller en specialpedagog. Utredningen innefattar olika lästester, skrivtester och stavningstester. Man brukar även kolla den allmänna språkförmågan. Syftet är att få reda på personens starka och svaga sidor. Med det som grund går det att hitta lämpliga hjälpmedel och sätt att underlätta vardagslivet.

Skapa en dräglig tillvaro

Dyslexi kan inte botas, men med diagnos, rätt hjälpmedel och anpassad träning är det möjligt att skapa goda förutsättningar för en dräglig tillvaro. Det är också bra om personen med dyslexi själv vet vilken form han eller hon har och lär sig hantera sitt läsande och skrivande. På så sätt blir det även lättare att hitta lämpliga hjälpmedel, metoder och strategier i framtiden.

Dyslexi och ADHD

Det är inte ovanligt att personer med dyslexi har andra kognitiva svårigheter som spär på utsattheten. Studier har visat att det finns ett starkt genetiskt samband mellan ADHD och dyslexi. Båda innebär koncentrationssvårigheter, långsam processhastighet och minnessvårigheter. ADHD kräver dock andra interventioner än dyslexi och behöver därför testas och åtgärdas först, innan man tar hand om dyslexin.

Elisabet Norin

Källor:

  • Høien & Lundberg (2013), Dyslexi. Från teori till praktik. Andra utgåvan. Natur & Kultur – ett standardverk som vänder sig till alla som i professionen möter människor som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter, uppdaterad och omarbetad andra utgåva.
  • Madison & Johansson (1998), Dyslexi. Vad är det? Vad kan vi göra? Företagslitteratur/Kommunlitteratur – litet häfte, delvis daterad, men överskådligt och begripligt.
  • International Dyslexia Association – http://www.interdys.org/
  • Hjärnfonden http://www.hjarnfonden.se/diagnoser/dyslexi__30
  • Svenska Dyslexiföreningen http://www.dyslexiforeningen.se/

Kommentera "Bra att veta om dyslexi"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*