Arvet och vad miljön betyder

bokstäver"letters" (CC BY 2.0) by davide vizzini on Flickr

Re:flex presenterar sedan några veckor tillbaka en serie artiklar som uppmärksammar och introducerar dyslexi och europeiska dyslexiveckan 6-12 oktober. Artiklarna är delar av ett kommande material som ska uppmärksamma läsande, skrivande och metoder för att på bästa sätt förstå och stötta våra kursdeltagare.


Dyslexi går i familjen – hur ofta har vi inte hört det? Och det stämmer, forskarna har funnit att det finns en genetisk benägenhet. Samtidigt är det svårt att bedöma hur miljö, kultur och det sociala samspelet i en familj relaterar till de biologiska förutsättningarna.

Det är också svårt att vetenskapligt undersöka flera generationer i en familj, även om sådana studier har gjorts. Minne och hälsa har påverkat de äldsta familjemedlemmarna som växte upp under helt andra förhållanden. Idag erbjuds trots allt bättre möjligheter i skolsystemet än förr, vilket gör att uppfattningen om både sig själv och sina erfarenheter i läs- och skrivutveckling ser annorlunda ut.

Läsa för de små

Forskningen har uppskattat att läsproblemen till 40 % beror på arv och till 60 % på miljö. Det betyder att en läs- och skrivstimulerande miljö kan bidra till att kompensera för genetiken. Samtidigt kan man fundera på svårigheterna för föräldrar med egen dyslexi – kanske i en familj med koncentrationssvårigheter och svårigheter att avkoda språket. Hur ska de kunna läsa högt för sina små barn? Barn som har svårt att uppfatta språket och som snart ålar sig ur den vuxna famnen och ger sig iväg efter mer spektakulära äventyr.
4060Men det är aldrig försent. När du träffar dina vuxna elever har du en unik möjlighet att göra skillnad. Utredningen inledningsvis kan bli det styrdokumentet som under vägen hjälper er att identifiera svårigheter och åtgärder. Utifrån den kan ni sedan tillsammans följa upp och se förändringarna.

Lust och glädje i miljön

Du behöver ordna en stimulerande fysisk lärmiljö. I en studie lät man 89 erfarna lärare med goda resultat lista vad som hade gjort skillnad i läsundervisningen. De åtta viktigaste särdragen var:

 • Massor av läsmaterial i klassrummet (många böcker, olika svårighetsgrad).
 • Betoning av färdighetsträning. ”Det man inte håller på med blir man inte bra på.”
 • Varierade former av läsning (repetition, läsning i kör, tyst läsning).
 • Varierat läsmaterial (olika typer: berättelser, lyrik, LL-böcker, faktatexter).
 • Undervisning i processorienterad skrivning.
 • Samma övningar till alla i klassen, oavsett om de är lässvaga eller inte. (Gör inte skillnad på folk.)
 • Lustläsning, glädje och beröm.
 • Skrivning, kartläggning, portfolios som lärare och elev går igenom tillsammans utanför lektionstid.

Tilltro gör skillnad

Lägg därtill ett varmt och respektfullt bemötande. Du behöver skapa en kommunikativ relation med var och en av dina kursdeltagare. Relationen är en grundförutsättning. Du behöver hjälpa dem att hitta tilltro både till dig i egenskap av lärare och till sig själva. Du kan visa att uthållighet och intensitet gör skillnad och däremellan slösa med mängder av beröm och uppmuntran.

Elisabet Norin

Källor:
 • Høien & Lundberg (2013), Dyslexi. Från teori till praktik. Andra utgåvan. Natur & Kultur – ett standardverk som vänder sig till alla som i professionen möter människor som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter, uppdaterad och omarbetad andra utgåva.
 • Madison & Johansson (1998), Dyslexi. Vad är det? Vad kan vi göra? Företagslitteratur/Kommunlitteratur – litet häfte, delvis daterad, men överskådligt och begripligt.
 • International Dyslexia Association – http://www.interdys.org/
 • Hjärnfonden http://www.hjarnfonden.se/diagnoser/dyslexi__30
 • Svenska Dyslexiföreningen http://www.dyslexiforeningen.se/
 • Centrum för lättläst – http://www.lattlast.se/
Andra användbara adresser:

Kommentera "Arvet och vad miljön betyder"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*