En skola i rörelse

En varningsskylt med barn på väg till skolan"Warning Sign Children in Chişinău, Republic of Moldova" CC BY 2.0 by Alexandru Panoiu

Så kom då regeringens satsning på folkhögskolan. En rejäl slant som ska gå till att öka antalet platser på allmän kurs. Visst hade vi hoppats på en ordentlig ökning av statsbidraget och få till en lösning över längre sikt, men ändå, det är välkommet. Landets regeringar har, dels under den här mandatperioden,
dels under förra mandatperioden, visat att de tror på folkhögskolorna och det arbete som görs där.

På så vis råder en slags konsensus över blockgränserna, båda sidor inser värdet av folkhögskolan även om det skiljer sig lite i omfamningens kraft. Visserligen vill jag som anställd på folkhögskola ha kvar mitt jobb, men framförallt talar jag om vilka möjligheter där ska finnas till utbildning och bildning. Med en stark folkbildning blir självklart möjligheterna till bildning goda. Så, ja, det jag kallar konsensusandan är bra.

En styrka hos landets folkhögskolor är att respektive skola i väldigt hög grad själva bestämmer innehållet i sitt kursutbud och inte är bunden till gemensamma läroplaner. På folkhögskola.nu står att läsa:

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. De […] som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.

Om vi tittar djupare finns dock krackeleringar i riksdagens uppfattning om folkhögskolan. I Motion till Riksdagen 2014/15:2903 kan man ana en vilja att tydligare styra och begränsa folkhögskolornas möjlighet att påverka sitt kursutbud.

Vi oroas därför över den bristande kontroll som på många håll uppvisats, och än mer över att vissa verksamheter inom folkbildningens ram, såsom t.ex. det återkommande direkta och indirekta stödet till vänsterextrema grupperingar, står i direkt strid med en konstruktiv samhällsutveckling och grundläggande demokratiska principer.

Författarna till motionen skriver också:

[…] skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, [ … ]. Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in. Med begreppet mångkulturalistisk avses i första hand sådana verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska bakgrund.

Motionen vill inte ta tillvara på kreativiteten och rörelsen i svensk folkhögskola. Det som gör att folkhögskolan har överlevt över tid, och att en stor majoritet i riksdagen vill satsa på skolformen, är dess förmåga att vara flexibel. Hade inte folkhögskolan ständigt varit i tiden hade situationen för skolformen varit betydligt sämre än fallet idag. Något författarna till motionen missat. Det hade inte funnits lika många folkhögskolor som idag, om förutsättningarna hade varit en tydligt styrd och konform tanke.
Jan Altsjö
Nyköpings Folkhögskola

Kommentera "En skola i rörelse"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*