Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 2

"NOW will be THEN 52/52" (CC BY-ND 2.0) by Dennis Skley
on Flickr"NOW will be THEN 52/52" (CC BY-ND 2.0) by Dennis Skley on Flickr
stefan

Stefan Påhlsson

På nittiotalet konstaterade den franske filosofen och mediatänkaren Pierre Lévy att vår tids samhälle präglas av ett enormt digitalt informationsöverflöd som helt förändrar förutsättningarna för lärande, kunskap och beslutsfattande. Det är inte längre möjligt att överblicka allt och att skaffa sig en total överblick som kan ligga till grund för långsiktiga, centrala beslut. Istället måste vi alla, enskilda medborgare som beslutsfattare, lära oss att navigera bland de oöverskådliga massorna, och försöka filtrera fram, lägga samman och tolka informationsbitar för att förstå, hantera och forma tillvaron.

Lévy menar att vi måste börja samarbeta, tänka tillsammans och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. I det avseendet erbjuder Internet en infrastruktur som skapar närmast perfekta förutsättningar, om vi bara lär oss att utnyttja de nya möjligheterna. Han har en vision om det goda samhället där all kunskap är tillgänglig för alla, och växer fram i ett ständigt samspel i realtid mellan enskilda människor och grupper över hela världen. Denna kollektiva intelligens kan hålla oss flytande i den eviga ström av information och kommunikation som skapat helt nya villkor för samhället.

Enligt Lévy är kunskap inte främst en teoretisk förståelse av världen. Det handlar om kunskaper och färdigheter som vi behöver för att klara livets utmaningar. Lärande och kunskap är inte heller något som enbart har ett värde ur ett ekonomiskt perspektiv. Istället är det den existentiella dimensionen som är mest betydelsefull och som överskuggar allt annat. Vi måste tillsammans försöka förstå hur samtiden fungerar för att kunna fånga framtidens möjligheter. Vilket slags samhälle vill vi leva i imorgon? Hur kan det bli möjligt?

Under det senaste decenniet har den internationella debatten om utbildning och lärande präglats av en vilja att förändra utbildningssystemet inifrån. Beslutsfattare, forskare och experter kan tydligt se att utbildningarna inte längre förbereder de studerande för verklighetens villkor. Därför gör man sitt bästa för att formulera nyckelkompetenser, förändra styrdokument och hitta nya vägar för undervisning och lärande med hjälp av digitala medier och kommunikationssätt. Med andra ord försöker man ta ett helhetsgrepp på förändringarna för att utarbeta en ambitiös plan som kan lösa problemen.

Sett ur Lévys perspektiv är det troligt att försöken kommer att misslyckas. Initiativen och besluten bygger inte på den kollektiva intelligensens samlade önskemål, insikter och erfarenheter, utan har formulerats i enlighet med de traditionella politiska beslutsvägarna. Den aktuella forskningen visar också att det är väldigt svårt att genomföra den här sortens genomgripande reformer med ett lyckat resultat.

I oktober förra året presenterade brittiska Futurelab en systematisk litteraturöversikt som visade vilka villkor och förutsättningar som måste till för att förnyelsen av skolans verksamhet ska lyckas. Slutsatsen var att det krävs en delad vision och en gemensam förståelse av syfte och mål bland skolledare, lärare och elever för att alla ska sträva i samma riktning. Det är också nödvändigt att infrastruktur, sociala stödstrukturer och ledarskap fungerar på rätt sätt. Förändringsarbete bygger på komplexa och svårkontrollerade processer, och kan därför inte utan vidare drivas igenom uppifrån och ner.

När Pierre Lévy började formulera sina tankar om informationsöverflöd och kollektiv intelligens uppfattades de som verklighetsfrämmande utopier. Idag har Wikipedia, Peer 2 Peer University och olika former av nätbaserat politiskt arbete visat att det rör sig om en verklighetsbeskrivning som känns igen och en vision som åtminstone går att genomföra i begränsad skala. Men hans tankar ifrågasätter mycket som vi tar för givet och visionen rubbar rådande ekonomiska och politiska modeller och maktstrukturer.

Här finns det en hel del att reflektera kring och att diskutera före, under och efter Fokus 2010! Är Pierre Lévys vision något att bygga vidare på? Vilka förutsättningar krävs egentligen för att den ska bli möjlig? Är det överhuvudtaget realistiskt? Vad skulle det kunna innebära för utbildning och folkbildning – och för hela samhället?

Stefan Pålsson
Tankesmedjan OmBildning

Kommentera "Att förstå samtiden för att fånga framtiden-del 2"

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras.


*